NEWS

1 월 17 일부터 19 일까지 눈과 대학 입학 시험은 일본 교통에 영향을 미...

NEWS

Từ ngày 17 đến 19 tháng 1, kỳ thi tuyển sinh đại học và tuyết sẽ ảnh ...

NEWS

1月17日至19日,降雪和大学入学考试将影响日本的交通。